Chung cư VP6 Linh Đàm HOT

Chung cư VP6 - Linh Đàm - Hà Nội danh sách cập nhật ngày 14-8-2014

Chung cư VP6 - Linh Đàm - Hà Nội danh sách cập nhật ngày 14-8-2014

Vị trí: 
Chung cư VP6 Linh Đàm
Chủ đầu tư: 
Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên
Loại BĐS: Chung cư VP6 Linh Đàm HOT
Thông tin thêm về dự án: 

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 6 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
VP6 8 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 180
VP6 11 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 150
VP6 12A 40 49,44 15 ĐN T- TB 145
VP6 16 40 49,44 15,5 ĐN T- TB 160
VP6 20 40 49,44 15 ĐN T- TB 170
VP6 21 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 160
VP6 26 40 49,44 14,5 ĐN T- TB 150

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 7 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
VP6 12 38 57,51 15,5 ĐN TB 180
VP6 12A 38 57,51 15 ĐN TB 180
VP6 17 38 57,51 15 ĐN TB 160
VP6 20 38 57,51 15 ĐN TB 190
VP6 34 38 57,51 14 ĐN TB 210

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 8 61,05 15 TN B- ĐB 90
VP6 2 30 61,05 15 TB ĐN 155
VP6 2 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 130
VP6 3 44 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
VP6 3 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
VP6 4 8 61,05 15 TN B- ĐB 120
VP6 4 10 61,05 15 TN B- ĐB 120
VP6 4 28 61,05 15 TB ĐN 170
VP6 4 30 61,05 15 TB ĐN 170
VP6 5 28 61,05 15,5 TB ĐN 220
VP6 6 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 150
VP6 6 28 61,05 15,5 TB ĐN 170
VP6 6 30 61,05 15,5 TB ĐN 170
VP6 9 8 61,05 15,5 TN B- ĐB 170
VP6 9 28 61,05 15,5 TB ĐN 175
VP6 9 44 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
VP6 11 46 61,05 15,5 Đ- ĐN T- TB 160
VP6 12 28 61,05 15,5 TB ĐN 210
VP6 12 30 61,05 15,5 TB ĐN 210
VP6 12A 46 61,05 15 Đ- ĐN T- TB 150
VP6 15 28 61,05 15,5 TB ĐN 235
VP6 16 30 61,05 15,5 TB ĐN 200
VP6 17 28 61,05 15 TB ĐN 200
VP6 27 46 61,05 14,5 Đ- ĐN T- TB 225
VP6 32 8 61,05 14 TN B- ĐB 160
VP6 32 10 61,05 14 TN B- ĐB 220
VP6 32 44 61,05 14 Đ- ĐN T- TB 170
VP6 33 10 61,05 14 TN B- ĐB 140

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
VP6 5 16 62,6 15,965 TB góc ĐN 280
VP6 6 16 62,6 15,965 TB góc ĐN TT
VP6 12A 16 62,6 15,45 TB góc ĐN 280
VP6 22 16 62,6 14,935 TB góc ĐN 320

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 115
VP6 2 34 63,06 15 TB ĐN 265
VP6 3 4 63,06 15 TN Đ- ĐB 180
VP6 5 34 63,06 15,5 TB ĐN 230
VP6 8 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 230
VP6 11 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
VP6 12 4 63,06 15,5 TN Đ- ĐB 240
VP6 12 34 63,06 15,5 TB Đ- ĐB 285

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 6 65,26 15 TN B- ĐB 115
VP6 2 12 65,26 15 TN B- ĐB 115
VP6 2 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 155
VP6 3 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
VP6 3 42 65,26 15 Đ- ĐN T- TB 190
VP6 4 6 65,26 15 TN B- ĐB 150
VP6 4 12 65,26 15 TN B- ĐB 150
VP6 5 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 195
VP6 6 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 165
VP6 6 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 165
VP6 6 32 65,26 15,5 TB ĐN 230
VP6 6 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
VP6 7 6 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
VP6 7 12 65,26 15,5 TN B- ĐB 140
VP6 7 26 65,26 15,5 TB ĐN 230
VP6 7 32 65,26 15,5 TB ĐN 255
VP6 9 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 265
VP6 12 26 65,26 15,5 TB ĐN 245
VP6 12 32 65,26 15,5 TB ĐN 250
VP6 12 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 220
VP6 16 42 65,26 15,5 Đ- ĐN T- TB 265
VP6 25 32 65,26 14,5 TB ĐN 265
VP6 27 26 65,26 14,5 TB ĐN 280
VP6 27 32 65,26 14,5 TB ĐN 265
VP6 27 42 65,26 14,5 Đ- ĐN T- TB 275
VP6 28 26 65,26 14,5 TB ĐN 250
VP6 30 26 65,26 14 TB ĐN 285
VP6 31 32 65,26 14 TB ĐN 275
VP6 32 26 65,26 14 TB ĐN 285
VP6 32 32 65,26 14 TB ĐN 285
VP6 33 6 65,26 14 TN B- ĐB 185
VP6 34 42 65,26 14 Đ- ĐN T- TB 245

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 6 20 65,85 15,5 TB ĐN TT
VP6 35 20 65,85 14 TB ĐN 265

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 48 66,16 15 Đ- ĐN T- TB 170
VP6 11 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 275
VP6 12 48 66,16 15,5 Đ- ĐN T- TB 280
VP6 12A 48 66,16 15 Đ- ĐN T- TB 220
VP6 31 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 270
VP6 32 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 200
VP6 33 48 66,16 14 Đ- ĐN T- TB 220

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 12 24 66,68 15,5 TB ĐN 255
VP6 15 24 66,68 15,5 TB ĐN 265
VP6 17 24 66,68 15 TB ĐN 250
VP6 20 24 66,68 15 TB ĐN 210
VP6 27 24 66,68 14,5 TB ĐN 265
VP6 31 24 66,68 14 TB ĐN 300
VP6 35 24 66,68 14 TB ĐN 235

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 22 68,33 15 TB ĐN 235
VP6 5 22 68,33 15,5 TB ĐN 260
VP6 6 22 68,33 15,5 TB ĐN 230
VP6 7 22 68,33 15,5 TB ĐN 235
VP6 10 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 12 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 25 22 68,33 14,5 TB ĐN 275

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 22 68,33 15 TB ĐN 235
VP6 5 22 68,33 15,5 TB ĐN 260
VP6 6 22 68,33 15,5 TB ĐN 230
VP6 7 22 68,33 15,5 TB ĐN 235
VP6 10 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 12 22 68,33 15,5 TB ĐN 265
VP6 25 22 68,33 14,5 TB ĐN 275

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 14 74,45 15 TN TB 120
VP6 3 14 74,45 15 TN TB 165
VP6 4 14 74,45 15 TN TB 175
VP6 6 14 74,45 15,5 TN TB 185
VP6 7 14 74,45 15,5 TN TB 150
VP6 17 14 74,45 15 TN TB 185
VP6 19 14 74,45 15 TN TB 245
VP6 25 14 74,45 14,5 TN TB 250
VP6 26 14 74,45 14,5 TN TB 210
VP6 35 14 74,45 14 TN TB 185

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Ban công Hướng cửa Chênh
VP6 2 2 77,76 15,45 ĐN B-ĐB 185
VP6 2 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 270
VP6 4 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
VP6 5 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 250
VP6 6 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB TT
VP6 7 2 77,76 15,965 ĐN B-ĐB 345
VP6 9 2 77,76 15,965 ĐB B- ĐB 355
VP6 10 36 77,76 15,965 ĐB ĐN 460
VP6 12A 36 77,76 15,45 ĐB ĐN TT
VP6 14 36 77,76 15,965 ĐB ĐN TT
VP6 17 36 77,76 15,45 ĐB ĐN 400
VP6 18 2 77,76 15,45 ĐN B- ĐB 325
VP6 24 2 77,76 14,5 ĐN B- ĐB 355
VP6 26 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 350
VP6 28 2 77,76 14,935 ĐN B- ĐB 320
VP6 29 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 350
VP6 32 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 360
VP6 32 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 430
VP6 34 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 295
VP6 34 36 77,76 14,42 ĐB ĐN 375
VP6 35 2 77,76 14,42 ĐN B- ĐB 275

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 - Ms.Mai 0977 092 920 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Mr.Phương 0947 123 488 - Ms.Nhung 0962 643 627 - Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Thùy 0917 509 420

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp6-linh-dam

Các chung cư khác

Tiêu đề Giá Diện tích Ngày đăng
Chung cư VP6 Linh Đàm 29/12/2015 Thỏa thuận 29/12/2015
Danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 21/11/2015 Thỏa thuận 21/11/2015
Chung cư VP6 Linh Đàm ngày 12/10/2015 Thỏa thuận 12/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 6-10-2015 Thỏa thuận 06/10/2015
Cập nhật danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm 29-9-2015 Thỏa thuận 29/09/2015
Căn hộ VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21-9-2015 Thỏa thuận 21/09/2015